สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม ตำรวจภูธรจังหวัดนครพนม 

ประวัติสถานี

สถานีตำรวจภูธรธาตุพนม จังหวัดนครพนม ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ 2463 ณ บ้านธาตุพนม หมู่ที่ 2 ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับมอบที่ดินจากหลวงพิทักษ์พนมเขต ( อดีตนายอำเภอธาตุพนม ) มีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวาที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากแม่น้ำโขง 7 วา

เมื่อปี พ.ศ 2473 ทางราชการ กรมตำรวจ ได้มีคำสั่งให้สร้างตัวอาคารสถานีตำรวจภูธร ธาตุพนมตามแปลนของทางราชการกรมตำรวจ ที่ 60/90 รูปทรงปันหยา เสาไม้เต๊ง ตอนล่างก่ออิฐ วางคาน ฝาไม้ตะเคียน หลังคามุงสังกะสี สูงจากพื้น 2 เมตร ยาว 19 เมตร กว้าง 9 เมตร มีห้อง 5 ห้อง มีมุกหน้า 1 ห้อง กว้างด้านละ 3 เมตร หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนหน้ามุกหันไปทางทิศตะวันตก เพื่อให้เหมาะสม กับ สภาวะบ้านเมือง อาคารสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมหลังเดิมใช้เป็นสถานีปฏิบัติราชการมารวม อายุได้ 70 ปี ได้เกิดการชำรุดทรุดโทรมไปตามธรรมชาติ

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีประจำสถานีตำรวจภูธรธาตุพนม

ลำดับ ชื่อ - สกุล ปีดำรงตำแหน่ง ดำแหน่ง
1. สิบตำรวจโทม้าว ไก่แก้ว พ.ศ.2468- 2468 หน.สภ.ฯ
2. สิบตำรวจโทพิมทา โลกนัง พ.ศ.2468 - 2473 หน.สภ.ฯ
3. จ่าสิบตำรวจหมื่น บรรเทิงพล พ.ศ.2473 - 2478 หน.สภ.ฯ
4. ร้อยตำรวจโททรง ถิ่นพนม พ.ศ.2478 - 2480 หน.สภ.ฯ
5. ร้อยตำรวจโทสุดใจ นกแก้ว พ.ศ.2480 - 2483 หน.สภ.ฯ
6. ร้อยตำรวจโทปราชญ์ กุลสุทธิไชย พ.ศ.2484 - 2486 หน.สภ.ฯ
7. ร้อยตำรวจโทวัน โพธิ์ประดิษฐ์ พ.ศ.2486 - 2489 หน.สภ.ฯ
8. ร้อยตำรวจโทประชุม รัตนจันตะกอน พ.ศ.2489 - 2490 หน.สภ.ฯ
9. ร้อยตำรวจโทช่วง ขาวละเอียด
พ.ศ.2490 - 2493 หน.สภ.ฯ
10. ร้อยตำรวจเอกสว่าง ศรีทองสุก พ.ศ.2493 - 2502 หน.สภ.ฯ
11. ร้อยตำรวจเอกสุนทร ตติยรัตน์ พ.ศ.2502- 2506 ผบ.กองฯ
12. ร้อยตำรวจเอกสุมนต์ รัตนากร พ.ศ.2506 - 2510 ผบ.กองฯ
13. ร้อยตำรวจเอกวิจิตร จุลรัษเฐียร พ.ศ.2510 - 2511 ผบ.กองฯ
14. ร้อยตำรวจเอกปราการ ชูชะพันธ์ พ.ศ.2511 - 2511 ผบ.กองฯ
15. ร้อยตำรวจเอกบุญทิน วงค์รักมิตร พ.ศ.2512 - 2513 ผบ.กองฯ
20. พันตำรวจตรีบุญชัย เพ็ญเจริญ พ.ศ.2521 - 2525 สารวัตรใหญ่ฯ
21. พันตำรวจโทกฤษณะ ศังขานนท์ พ.ศ.2525 - 2525 สารวัตรใหญ่ ฯ
22. พันตำรวจโทวาสุเทพ เนียมสมบุญ พ.ศ.2525 - 2529 สารวัตรใหญ่ ฯ
23. พันตำรวจโทประวาศ แต้มพรหมรินทร์ พ.ศ.2529 - 2532 สารวัตรใหญ่ ฯ
24. พันตำรวจโทอำนาจ ดีนาง พ.ศ.2532 - 2534 สารวัตรใหญ่ ฯ
25. พันตำรวจโทพันธ์ศักดิ์ บุษราคัม พ.ศ.2534 - 2536 สารวัตรใหญ่ ฯ
26. พันตำรวจโทปรีดา จิตรบุญธรรม พ.ศ.2537 - 2537 รอง ผู้กำกับการฯหน. ฯ
27. พันตำรวจโทสุรงค์ สุวรรณวงศ์ พ.ศ.2537 - 2539 รอง ผู้กำกับการฯหน.
28. พันตำรวจเอกพัลลภ ทีประวิภาค พ.ศ.2539 - 2542 ผู้กำกับการฯ
29. พันตำรวจเอกอรุณสวัสดิ์ อนุสสรราชกิจ พ.ศ.2542- 2543 ผู้กำกับการฯ
30. พันตำรวจเอกถาวร มละสาร พ.ศ.2543 - 2545 ผู้กำกับการฯ
31. พันตำรวจเอกพัชรินทร์ ณ นครพนม พ.ศ.2545 - 2547 ผู้กำกับการฯ
32. พันตำรวจเอกธำรงศักดิ์ เต้พันธ์ พ.ศ.2547- 2549 ผู้กำกับการฯ
33. พันตำรวจเอกนิรันดร์ กิติชัยวรรณ พ.ศ.2549 - 2550 ผู้กำกับการฯ
34. พันตำรวจเอกชัชวาลย์ เกตุแก้ว พ.ศ.2550 - 2551 ผู้กำกับการฯ
35. พันตำรวจเอกธนพล บริบูรณ์ พ.ศ.2551 - 2553 ผู้กำกับการฯ
36. พันตำรวจเอกธีทัต อิ่มทั่ว พ.ศ.2553 - 2554 ผู้กำกับการฯ
37. พันตำรวจเอกสมนึก มิควาฬ พ.ศ.2554 - 2555 ผู้กำกับการฯ
38. พันตำรวจเอกวีระโรจน์ กรวยสวัสดิ พ.ศ.2555 - 2555 ผู้กำกับการฯ
39. พันตำรวจเอกชูศักดิ์ ถาวรพจน์ พ.ศ.2555 - 2557 ผู้กำกับการฯ
40. พันตำรวจเอกธีร์รัฐ ทิพย์นพนนท์ พ.ศ.2557 - 2559 ผู้กำกับการฯ
41. พันตำรวจเอกวัชรพงษ์ ฉายวัฒนะ พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน ผู้กำกับการฯ